PHP5.3 mysqlndのDSN

ソケット指定してあげる必要があるっぽい
mysql:unix_socket=/tmp/mysql.sock;port=3306;dbname=データベース名

mysql:host=localhost;unix_socket=/tmp/mysql.sock;port=3306;dbname=データベース名

コメントを残す